De toelichting geeft aan welke waren of diensten al dan niet tot de hoofdklassen behoren en beschouwd moeten worden als volledig deel uitmakend van de classificatie.


Algemene opmerkingen

De aanduidingen van waren en diensten in de hoofdklassen zijn algemene aanduidingen voor de gebieden waartoe de waren en diensten in principe behoren. Daarom dient de alfabetische lijst te worden geraadpleegd om na te gaan tot welke klasse een bepaald product of een bepaalde dienst precies behoort.

Waren

Indien een product niet in een bepaalde klasse kan worden ingedeeld aan de hand van de lijst van klassen, de toelichting en de alfabetische lijst, moeten de volgende criteria worden toegepast:

  1. Een eindproduct wordt in principe ingedeeld volgens de functie of het doel ervan. Indien de functie of het doel van een eindproduct in geen enkele hoofdklasse wordt vermeld, wordt het eindproduct ingedeeld naar analogie met andere, vergelijkbare eindproducten die in de alfabetische lijst voorkomen. Indien geen vergelijkbare eindproducten worden gevonden, worden andere, ondergeschikte criteria toegepast, zoals het materiaal waarvan het product is gemaakt of de manier waarop het werkt.
  2. Een eindproduct dat een samengesteld voorwerp is dat meerdere doelen dient (bijv. een klok met radio), mag worden ingedeeld in alle klassen die aan de functies of beoogde doeleinden beantwoorden. Indien deze functies of doeleinden in geen enkele hoofdklasse worden vermeld, moeten andere criteria worden toegepast (zie punt a hierboven).
  3. Grondstoffen, onverwerkt dan wel als halffabricaat, worden in principe ingedeeld volgens het materiaal waaruit zij bestaan.
  4. Waren die bedoeld zijn als onderdeel van een ander product, worden in principe alleen in dezelfde klasse als dat product ingedeeld indien hetzelfde type waren normaal gezien niet voor een ander doel kan worden gebruikt. In alle andere gevallen geldt bovenvermeld criterium a.
  5. Wanneer een product (eindproduct of niet) wordt ingedeeld volgens het materiaal waarvan het is gemaakt, en het uit verschillende materialen bestaat, wordt het product in principe ingedeeld volgens het materiaal dat het meest in het product voorkomt.
  6. Omhulsels die aangepast zijn aan het product waarvoor ze bedoeld zijn, worden in principe in dezelfde klasse als dat product ingedeeld.

Diensten

Indien een dienst niet in een bepaalde klasse kan worden ingedeeld aan de hand van de lijst van klassen, de toelichting en de alfabetische lijst, moeten de volgende criteria worden toegepast:

  1. Diensten worden in principe ingedeeld volgens de activiteitendomeinen in de hoofdklassen van diensten en in de toelichting of, indien ze daar niet worden vermeld, naar analogie met andere, vergelijkbare diensten die in de alfabetische lijst voorkomen.
  2. Verhuurdiensten worden in principe in dezelfde klasse ingedeeld als de diensten die met de verhuurde voorwerpen worden verleend (bijv. 'verhuur van telefoons' valt onder klasse 38). Leasingdiensten zijn analoog aan verhuurdiensten en moeten daarom op dezelfde manier worden ingedeeld. Huurkoopfinanciering wordt echter ingedeeld in klasse 36 als financiële dienst.
  3. Diensten bestaande uit de verstrekking van advies of informatie worden in principe in dezelfde klasse ingedeeld als de diensten waarop het advies of de informatie betrekking heeft, bijv. transportadvies (klasse 39), advies over het beheer van commerciële zaken (klasse 35), financieel advies (klasse 36), schoonheidsadvies (klasse 44). Het feit dat het advies of de informatie via elektronische middelen (zoals telefoon of computer) wordt verstrekt, verandert de indeling van deze diensten niet.
  4. Diensten verleend in het kader van franchising worden in principe in dezelfde klasse ingedeeld als de specifieke diensten die door de franchisegever worden verleend (bijv. zakelijk advies in verband met franchising (klasse 35), financiële diensten in verband met franchising (klasse 36), juridische diensten in verband met franchising (klasse 45)).